Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Dutch Blue Marine.  
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dutch Blue Marine (opdrachtnemer).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Dutch Blue Marine gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Dutch Blue Marine verrichte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst van Dutch Blue Marine verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Dutch Blue Marine en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dutch Blue Marine en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.6 Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen alleen gedaan worden door en zijn alleen geldig indien gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger van Dutch Blue Marine.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Dutch Blue Marine gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
3.2 Dutch Blue Marine is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan Dutch Blue Marine wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dutch Blue Marine zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Blue Marine niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, in sommige gevallen is de goedkeuring van de leverancier onderhevig.
3.6 De offerte is exclusief BTW 21% tenzij anders vermeld in de offerte.
3.7 De offerte is exclusief het inheien van de palen, tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.8 De offerte is exclusief sloop- graaf- en baggerwerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk op de offerte 
vermeld.
3.9 De offerte is exclusief gebruik van elektriciteit t.b.v. installatie, tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.10 De offerte is exclusief het aanbrengen en aansluiten van de elektravoorziening bij de plaatsingslocatie, tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.11 De offerte is exclusief sleepwerkzaamheden tenzij uitdrukkelijk vermeld op de offerte.
3.12 De offerte is exclusief tewaterlatingen tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.13 De offerte is exclusief hijswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de offerte.
3.14 De offerte is exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.15 De offerte is exclusief montage, reis- en verblijf, tol, boot en ferry kosten, tenzij uitdrukkelijk op de offerte vermeld.
3.16 De offerte is exclusief herstelwerkzaamheden in iedere vorm.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Dutch Blue Marine gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de 
opdracht, bij valuta koerswisselingen of bij wijzigingen in voor Dutch Blue Marine van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3 Tenzij anders overeen gekomen en uitdrukkelijk vermeld op de offerte gelden de volgende 
betalingstermijnen: 1ste termijn 40% van de totale prijs bij opdrachtverstrekking, 2de termijn 50% van de totale prijs voor transport uit land van productie en/of voor verzending vanaf opdrachtnemer, 3de termijn 10% van de totale prijs bij oplevering.
4.4 Betalingen in alle gevallen binnen 14 dagen na factuur datum.
4.5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid van betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
4.6 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
4.7 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien; a. Een betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; c. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4.8 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
4.9 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitenrechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel; Over de eerste € 3.000,- 15% Over het meerdere tot € 6.000,- 10% Over het meerdere tot € 15.000,- 8% Over het meerdere tot € 60.000,- 5% Over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% Als de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
4.10 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
4.11 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden, op de door Dutch Blue Marine aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.12 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.13 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
4.14 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 75,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Levertijd

5.1 De Levertijd is nader overeen te komen en bij benadering naar omstandigheden die op dat moment bekend zijn.
5.2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering periode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6. Oplevering

6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer; a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. Dutch Blue Marine schriftelijk d.m.v. een eind nota aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
6.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal deze Dutch Blue Marine in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit, onder opgave van redenen, schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet-opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverd delen van het werk. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
6.3 Bij installatie dient de opdrachtgever te zorgen dat de boot die gelift zal worden aanwezig is. Indien deze niet aanwezig is vindt oplevering toch plaats en zal achteraf afstelling naar rato van kosten plaatsvinden.
6.4 Bij installatie dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat het testen van de maximale toelaatbare last van de machine daadwerkelijk getest kan worden middels een last. Indien deze niet aanwezig is vind installatie en oplevering toch plaats. Daadwerkelijk testen van de machine zal achteraf en in overleg plaatsvinden naar rato van kosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Dutch Blue Marine neemt geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden die door onbevoegden zijn uitgevoerd.
7.2 Dutch Blue Marine neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de constructie van de damwand/kade/steiger/palen e.d.
7.3 Dutch Blue Marine neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van aanwezige leidingen, kabels en klic meldingen en dergelijke.
7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen.
7.5 Bij onvoorziene omstandigheden zal het uitvoeren van de werkzaamheden in overleg en evenredigheid plaatsvinden door Dutch Blue Marine of derden.
7.6 Wijzigingen in het werk resulteren in meer- of minder werk, tevens wanneer de verstrekte informatie van de opdrachtgever onjuist, onvolledig is of niet in overeenstemming met de werkelijkheid blijkt te zijn zal meerwerk in rekening gebracht worden.
7.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in stand houden van de benodigde, bodem / waterdiepte t.b.v. juiste bootliftwerking en juiste ligging van boothuizen. Indien hieraan niet voldaan wordt vervallen alle garanties.
7.8 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen die zijn gedaan als deze geen directe betrekking hebben tot de opdracht.
7.9 Opdrachtgever vrijwaart Dutch Blue Marine voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, maar niet beperkt tot, verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek aan een geleverd product en dergelijke.
7.10 Dutch Blue Marine is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan eigendom, verlies van gebruik, winstverlies en/of kosten voor het ongemak.
7.11 Niet voor vergoeding in aanmerking komt; a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dienst zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. Schade veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Artikel 8. Garantievoorwaarden

8.1 Opdrachtnemer staat voor een aangegeven periode na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
8.2 Garanties gelden uitsluitend voor de eerste eigenaar en voor een niet verplaatste (vaste) bootlift en drijvend boothuis.
8.3 De bootliften zijn uitsluitend voor privé gebruik.
8.4 De bootlift dient regulier onderhouden te worden.
8.5 Onderdelen die onder de garantie vallen worden vervangen, garantie wordt hierdoor niet vernieuwd.
8.6 De eigenaar is verplicht direct te melden als er slijtage of anderszins schade aan de lift optreed. 8.7 1 jaar op elektronische onderdelen.
8.8 1 jaar op aluminium geleide tracks en montage materialen.
8.9 1 jaar op aluminium drijvers.
8.10 2 jaar op RVS staalkabels.
8.11 2 jaar op motoren en bewegende onderdelen.
8.12 3 jaar op alle structurele onderdelen.
8.13 5 jaar op blok HDPE drijvers.
8.14 5 jaar op ronde HDPE drijvers.
8.15 5 jaar op aluminium draagbalken.
8.16 Alle garantie voorwaarden van de toegeleverde materialen zijn conform opgave leverancier. 8.17 Bij onjuist gebruik en/of gebrekkig onderhoud vervallen alle garanties.
8.18 Garanties vervallen bij kruiend ijs, weersomstandigheden boven windkracht 10 en overmacht in iedere 
vorm. 
8.19 De garanties voor de verrijdbare last machines gelden voor een periode van twaalf (12) maanden of 1200 werkuren.
8.20 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan het verzendadres 
worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij de zaak herstelt, de zaak vervangt of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
8.21 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer in voor de genoemde periode voor de deugdelijkheid van de installatie en/of 
montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventuele gemaakte reis- transport -en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Uitgesloten van garantie zijn

9.1 Zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. 9.2 De onderdelen die beschadigd zijn door, niet, onvoldoende of het verkeerd onderhouden. 9.3 De onderdelen die beschadigd zijn door het gebruik bij wanpraktijken, onjuist of onbevoegd gebruik. 9.4 De beschadigde onderdelen door wijziging of ongeautoriseerde reparatie of sabotage. 9.5 De beschadigde onderdelen als gevolg van zogenaamde gebreken of onvoldoende controle. 9.6 De vervanging van defecte onderdelen verlengt niet de garantie op de complete machine.

Artikel 10. Toegeleverde Materialen en Producten

10.1 Indien producten en materialen door derden zijn vervaardigd worden de betreffende voorwaarden en garantiebepalingen van deze producent of leverancier aangehouden.
10.2 Ingang van garantiebepalingen gelden conform opgave van leverancier.

Artikel 11. Reclamaties

11.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 12. Niet afgenomen zaken.

12.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW

Artikel 13. Eigendomsrecht

13.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever; a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
13.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
13.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
13.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 14 Rechten van intellectuele eigendom

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
14.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15. Beëindiging

15.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer en opdrachtgever hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op schadevergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling 
waarvan uitsluiting is gedaan.
16.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt 
kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
16.4 Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
16.5 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 
overeenkomen.

Opmaak 12 Januari 2015.